Our Blog

ARCHIVES
Print Friendly, PDF & Email

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (OPENGOV 2.0) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ CROWDPOLICY

http://hello.crowdapps.net/opendashboard-sterea-ellada/

 

H Crowdpolicy, αποτελώντας πρωτοπόρο εταιρεία σε θέματα ανοιχτής-συμμετοχικής διακυβέρνησης και τεχνολογιών ανοιχτών δεδομένων, σχεδίασε, ανέπτυξε και υλοποίησε την Έξυπνη Στερεά, για λογαριασμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Πρόκειται για μια καινοτόμα πρωτοβουλία τεχνολογικά και πολιτικά, η οποία αλλάζει ριζικά την παραδοσιακή σχέση μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους δημότες, φορείς και επιχειρήσεις. Μέσα από ένα συνολικό πλέγμα μεθοδολογιών και ψηφιακών πλατφορμών, ανοίγει ένα παράθυρο αμφίδρομης επικοινωνίας και πληροφόρησης μεταξύ της Περιφέρειας, των πολιτών και των επιχειρήσεων με βάση τις αρχές λογοδοσίας και διαφάνειας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου της Περιφέρειας, με τον τίτλο “Έξυπνη Στερεά”, που φιλοδοξεί να μετατρέψει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε πρότυπη περιφέρεια που καινοτομεί και δημιουργεί χρήσιμες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της.

Κεντρικό σημείο αναφοράς της αναβαθμισμένης διαδικτυακής παρουσίας της Περιφέρειας, είναι η πλατφόρμα Open Dashboard, μέσα από την οποία κάθε πολίτης, φορέας ή επιχείρηση έχει πλέον σε πραγματικό χρόνο (real time) πρόσβαση στις δαπάνες, τα έσοδα, τις κατανομές πόρων, τα προγράμματα, την πρόοδο των έργων και άλλες κατηγορίες πληροφόρησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την εύληπτη και αποτελεσματική οπτικοποίηση βασικών πληροφοριών δημόσιας πληροφορίας που κοινοποιεί η Περιφέρεια.

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο Open DashBoard πηγάζουν από επιμέρους πλατφόρμες που σχεδίασε και υλοποίησε η Crowdpolicy, καθώς και από υφιστάμενα συστήματα της Περιφέρειας. Όλες οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από τις παρακάτω πλατφόρμες:

  • Την Πλατφόρμα Διαβούλευσης, όπου κάθε πολίτης ή φορέας της περιφέρειας μπορεί να αξιολογεί και να ελέγχει τις αρχές της Περιφέρειας για το έργο και την αποτελεσματικότητά τους, καθώς και να προτείνει επιπλέον δράσεις και παρεμβάσεις.
  • Την Πλατφόρμα Ανοιχτού Προϋπολογισμού (Open Budget), η οποία δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα της περιφέρειας και των επιμέρους νομών σε πραγματικό χρόνο (real-time)
  • Την Πλατφόρμα Ο-engine, η οποία προσφέρει ανοιχτά δεδομένα της Περιφέρειας με μηχαναγνώσιμο τρόπο προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίησή τους, ενισχύοντας δράσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Eπιπλέον, η Crowdpolicy διαμόρφωσε ένα ολοκληρωμένο πλάνο για την προώθηση της Ανοικτής Διακυβέρνησης σε επιχειρησιακό και τεχνολογικό επίπεδο.

Ο κος Κώστας Μπακογιάννης (@KBakoyannis), Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας δήλωσε σχετικά “Ζητούμενο για εμάς είναι να είμαστε χρήσιμοι. Δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων και εργαλείων που αναβαθμίζουν τη σχέση μας με τους πολίτες. Στόχος μας είναι να μπορούν να βλέπουν οι πάντες τα πάντα, να συμμετέχουν, να συνδιαμορφώνουν αλλά και να εξυπηρετούνται. Είμαστε χαρούμενοι που επιλέξαμε την Crowdpolicy, η οποία διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, δίνοντας ξεχωριστή δυναμική στην πρωτοβουλία μας”.

Ο Μιχάλης Ψαλλίδας (@psalidas), συνιδρυτής και Managing Director της Crowdpolicy, δήλωσε σχετικά “Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για την πρωτοβουλία αυτή ήταν η στενή συνεργασία, το ενδιαφέρον, οι παρεμβάσεις και οι ουσιαστικές προτάσεις στελεχών της Περιφέρειας που συμμετείχαν. Είναι χαρά μας να συνεργαζόμαστε με φορείς και ανθρώπους που έχουν αναπτυξιακό όραμα και θέλουν να μετασχηματίζουν παραδοσιακές προσεγγίσεις υιοθετώντας σύγχρονα εργαλεία και τάσεις”.

Ο Γιώργος Καραμανώλης (@karamanolis), συνιδρυτής και CTO/CIO της Crowdpolicy, δήλωσε σχετικά “Η πλατφόρμα Open Dashboard εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία εργαλείων και μεθοδολογιών CrowdApps και OpenData που αναπτύσσουμε τόσο για τον Ιδιωτικό όσο και για το Δημόσιο Τομέα. Η πλατφόρμα Open DashBoard αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, δημοσιοποίησης δεδομένων οργανισμών με στόχο την άμεση και συνεχή ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μελών. Έχουμε ήδη αναπτύξει αντίστοιχες πλατφόρμες για τον Ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αλλά και Business CrowdFunding, οι οποίες πλέον ανοίγουν το δρόμο του Open Private Sector, σύμφωνα άλλωστε και με τις διεθνείς τάσεις”.

 

Crowdpolicy-Perifereia-Stereas-Elladas-OpenBudget

 

 

 

 

 

 

Crowdpolicy-Perifereia-Stereas-Elladas-CrowdDeliberation

NEXT-GENERATION ELECTRONIC GOVERNMENT (OPENGOV 2.0) FOR THE PREFECTURE OF CENTRAL GREECE BY CROWDPOLICY

http://hello.crowdapps.net/opendashboard-sterea-ellada/

Crowdpolicy, a pioneering company in matters of open-participatory government and open data technologies, has designed, developed and implemented the strategy “Smart Sterea” for the Prefecture of Central Greece.

“Smart Sterea” is an innovative initiative in terms of technology and policy, which changes radically the traditional relationship between the Local Authorities and the citizens, bodies and businesses. Through a whole complex of methodologies and digital platforms, a window for two-way communication and information is opening between the Prefecture of Central Greece, the citizens and the businesses based on the principles of accountability and transparency.

This initiative forms part of the broader strategic plan of the Prefecture of Central Greece, titled “Smart Sterea”, which aspires to turn the Prefecture of Central Greece into a model Prefecture that breaks new ground and creates useful services for its citizens and businesses.

A key reference point of the upgraded online presence of the Prefecture of Central Greece is the platform Open DashΒoard through which each citizen, body or business has now real-time access to the expenditure, the revenue, the allocation of resources, the programs, the progress of projects and other categories of information. This is achieved through the comprehensible and effective visualization of essential public information that the Prefecture of Central Greece posts.

The data that is presented in the Open DashBoard results from individual platforms designed and implemented by Crowdpolicy, as well as from existing systems of the Prefecture of Central Greece. All of the services are supported by the following platforms:

  • The CrowdDeliberation Platform through which each citizen or body of the Prefecture can evaluate and check its authorities on their work and effectiveness, and they can propose additional actions and interventions as well.
  • The Open Budget Platform whichs allows access to the economic data and results of the Prefecture and each prefecture in real time.
  • The O-engine Platform which provides open data of the Prefecture of Central Greece in a machine-readable way so that it can be further used and utilized, thus strengthening innovation and entrepreneurship actions.

Furthermore, Crowdpolicy has developed an integrated plan for the promotion of Open Government at operational and technological level.

Mr. Kostas Bakoyannis (@Kbakoyannis), Head of the Prefecture of Central Greece, stated: “What we wish is to be useful. We have created an integrated complex of actions and tools which upgrade our relationship with the citizens. Our goal is to give everyone the opportunity to access everything, to participate, to co-shape and to be served. We are glad that we have chosen Crowdpolicy that has the appropriate know-how and experience, thus adding dynamics to our initiative”.

Michael Psalidas (@psalidas), co-founder and Managing Director of Crowdpolicy, stated: “The crucial factors of success of this initiative were the close cooperation, the interest, the interventions and the substantial proposals of the Prefecture’s managers who participated. It is our pleasure to cooperate with bodies and people who have a vision of development and wish to transform traditional approaches by adopting modern tools and trends”.

George Karamanolis (@karamanolis), co-founder and CTO/CIO of Crowdpolicy, stated: “The platform Open DashBoard falls within the broader category of CrowdApps and OpenData tools and methodologies that we develop for both the Private and the Public sector. This platform is an excellent example of disclosure of organizations’ data aiming at directly and continuously informing all the interested members at Greek and global level. We have already developed similar platforms for the Private Sector in the framework of Corporate Social Responsibility and Business Crowdfunding which pave the way of the Open Private Sector in accordance with the global trends”.

 

Crowdpolicy-Perifereia-Stereas-Elladas-OpenBudget

 

 

 

 

 

 

Crowdpolicy-Perifereia-Stereas-Elladas-CrowdDeliberation

Leave a Reply

Print Friendly, PDF & Email