Our Blog

ARCHIVES
Print Friendly, PDF & Email

Με αφορμή τη δημοσίευση των νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, τα οποία υποστηρίζουν τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, τους νέους πτυχιούχους και υφιστάμενες επιχειρήσεις για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε νέες αγορές προχωρήσαμε στην προσαρμογή της υπηρεσίας Crowdpolicy makeyourMVP ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως προκειμένου η ιδέα να μη μείνει στα χαρτιά και σε μελέτες, αλλά να δουλέψει στην πράξη.

Η υπηρεσία makeyourMVP απευθύνεται σε όποιον έχει μια ιδέα για υλοποίηση οποιαδήποτε εφαρμογής για το web, κινητού τηλεφώνου ή άλλου είδους πληροφοριακό σύστημα. Η ιδέα αξιολογείται και αναλύεται διεξοδικά, υλοποιείται ώστε να μπορεί να δουλέψει και να υποστηρίξει τους πρώτους χρήστες και εκπονείται πλήρες μοντέλο για παραγωγή εσόδων (revenue model) και χρηματοδότηση (scale-up).

Το makeyourMVP αποτελείται από 3 βασικά στάδια:

 1. Αρχική αξιολόγηση και επιχειρησιακή ανάλυση. Στο στάδιο αυτό αξιολογείται και αναλύεται η ιδέα, και σχεδιάζονται όλες οι παράμετροι προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στον πραγματικό κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της αγοράς, των τεχνολογιών και της οικονομίας.
 2. Υλοποίηση του Μinimum Viable Product (MVP). To MVP είναι το πληροφοριακό σύστημα υλοποιημένο με τις απαραίτητες βασικές του λειτουργίες. Απευθύνεται σε ειδικές κατηγορίες πελατών, όπως early adopters, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να δώσουν απόψεις και παρατηρήσεις επί του προϊόντος. Το MVP είναι η έκδοση του προϊόντος ή εφαρμογής που επιτρέπει στην ομάδα ανάπτυξης να συλλέξει την μεγαλύτερη δυνατή τεκμηριωμένη γνώση από τους πελάτες με το ελάχιστο κόστος. Από το MVP μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα εάν το σύστημα δίνει λύση στο πρόβλημα, εάν είναι εύχρηστο, αποδεκτό και σε τελική ανάλυση εάν υπάρχουν δυνητικοί πελάτες που θα πλήρωναν για να το χρησιμοποιήσουν. Παράλληλα, ο κάτοχος του προϊόντος μπορεί να το παρουσιάσει σε υποψήφιους επενδυτές ή χρηματοδότες, πλήρως λειτουργικό, καθώς και με στοιχεία για την άποψη των χρηστών.
 3. Δημιουργία του μοντέλου παραγωγής εσόδων και σχεδίου χρηματοδότησης και scale up. Για τη χρηματοδότηση (project finance) μπορούν να επιλεγούν υβριδικά μοντέλα χρησιμοποιώντας και μεθοδολογίες crowdfunding, αντικείμενο στο οποίο η Crowdpolicy έχει μεγάλη εμπειρία.

Το makeyourMVP δημιουργεί τις προυποθέσεις για τα ακόλουθα:

 • Δοκιμή του υποθετικού προϊόντος – υπηρεσίας – εφαρμογής με τους ελάχιστους δυνατούς πόρους.
 • Επιτάχυνση της διαδικασίας μάθησης.
 • Ελαχιστοποίηση χαμένων ωρών συμβουλευτικής και ανάπτυξης.
 • Δοκιμή από τους πελάτες το συντομότερο δυνατό, χωρίς καθυστερήσεις.
 • Βάση για άλλα προϊόντα.
 • Λειτουργικό πρωτότυπο για proof of concept για χρηματοδότηση.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του makeyourMVP αποτελούν ένδειξη για το εάν η εφαρμογή λύνει το πρόβλημα για το οποίο σχεδιάστηκε και εάν έχει νόημα η επένδυση και περεταίρω ανάπτυξη.

Τι προσφέρει το makeyourMVP:

 • Στην ομάδα ανάπτυξης: Τους δίνει ξεκάθαρη άποψη για το προϊόν, πώς δουλεύει στον πραγματικό κόσμο, εάν λύνει το πρόβλημα καθώς και κατευθύνσεις για διορθώσεις και προσαρμογές. Μπορεί το προϊόν να παρουσιαστεί σε πελάτες, υποψήφιους επενδυτές προκειμένου να προχωρήσει η ανάπτυξή του (scale up).
 • Σε επενδυτές και χρηματοδότες: Μπορούν να δουν στην πράξη την εφαρμογή και να αποφασίσουν εάν έχει νόημα η ανάπτυξή της και η χρηματοδότησή της. Οι επενδυτές κρίνουν και με βάση μια λειτουργική εφαρμογή και όχι μόνο ιδέες, σχέδια ή περιγραφές.
 • Στους πελάτες: Βλέπουν πρώτοι μια νέα εφαρμογή, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να διαφοροποιηθούν. Επίσης συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή της μέσω του feedback και ωθούν ώστε να προσαρμοστεί στις δικές τους ανάγκες.

Η υπηρεσία makeyourMVP μπορεί να υλοποιηθεί για οποιοδήποτε από τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που έχουν ανακοινωθεί:

The makeyourMVP service is addressed to anyone having ideas on the implementation of any application for the web, mobile phones or other kind of information system. The idea is evaluated and analyzed in depth, it is implemented so that it can support early users and a full revenue and financing (scale-up) model is developed.

The makeyourMVP procedure is divided in three steps:

 1. Initial evaluation and operational analysis. At this stage, the idea is evaluated and analyzed, and all parameters are designed in order for it to be able to work effectively in the real world, taking into account market, technology and economy factors.
 2. Implementation of the Minimum Viable Product (MVP). The MVP is the information system implemented with its necessary basic functions. It is addressed to specific customer segments, such as early adopters, who are willing to give feedback on the product. The MVP is the version of the product or application that allows the development team to collect the greatest possible documented knowledge of customers at minimum cost. The MVP allows us to draw conclusions on whether it solves the problem, whether it is easy to use and acceptable, and, ultimately, whether there are potential customers that would pay in order to use it. At the same time, the product owner can present it to investors as it is fully functional and has feedback from the users.
 3. Creation of a revenue model and a financing and scale-up plan. Concerning the financing part, hybrid models can be selected, using crowdfunding methodologies, a field in which Crowdpolicy has vast experience.

makeyourMVP creates the conditions for the following:

 • Testing a hypothetical product – service – application with minimum resources.
 • Accelerating the learning process.
 • Minimizing lost hours of counseling and development.
 • Testing by customers as soon as possible, without delay.
 • It serves as a basis for other products.
 • Working prototype as proof of concept for financing.

The results of the application to be created in the framework of makeyourMVP indicate whether the application solves the problem it is designed for and whether investment and further development make sense.

What makeyourMVP offers:

 • To the development team: It gives them a clear picture of the product, how it works in the real world, whether it solves the problem, as well as guidelines for corrections and adjustments. The product can be presented to customers and potential investors so that it can scale up.
 • To investors and sponsors: They can see how the application works in practice and decide whether developing and financing it makes sense. Investors judge based on a functional application, and not only ideas, designs or descriptions.
 • To the customers: They are the first to see a new application that they can use and differentiate from others. In addition, they contribute to its further development through feedback and push so that it fits their own needs.

Leave a Reply

Print Friendly, PDF & Email