Our Blog

ARCHIVES
Print Friendly, PDF & Email

Την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016 ο Managing Director της Crowdpolicy Μιχάλης Ψαλλίδας συμμετείχε στο 14ο Bank Management Conference, με τίτλο “The Tech Revolution” (http://bankmanagement.boussiasconferences.gr/).

Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Νέλλη Τζάκου – Λαμπροπούλου, Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής & Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας και ο κ. Μιχάλης Ψαλλίδας, Managing Director της Crowdpolicy, παρουσίασαν τα οφέλη που προέκυψαν από τη συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με την Crowdpolicy καθώς και την ιδιαίτερη δυναμική που αναπτύχθηκε, σε μια παρουσίαση με τίτλο:

Interactive Fintech Session: Digital Disruption: Will Fintechs change banking?

Στην παρουσίαση η κα Τζάκου αναφέρθηκε εκτενώς στις επενδύσεις που γίνονται στο fintech τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, στα δημοφιλή προϊόντα που αναπτύσσονται, τις προτεραιότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζών καθώς και στα δημοφιλή μοντέλα συνεργασίας μεταξύ τραπεζών και fintech εταιριών. Είναι γεγονός ότι ιδιαίτερα δημοφιλές είναι το μοντέλο συνεργασίας (work with innovative startups) σε ποσοστό 73%.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η συνεργασία των δύο εταιριών, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015 με την ανάπτυξη της υπηρεσίας Donation Crowdfunding στο πλαίσιο του προγράμματος act4Greece.

Το Πρόγραμμα act4Greece αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία για την προώθηση της κοινωνικής και αναπτυξιακής τραπεζικής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργείται μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, που δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων από το «πλήθος», δηλαδή από κάθε ενδιαφερόμενο σε κάθε γωνιά του πλανήτη, πόροι που στη συνέχεια διοχετεύονται σε συγκεκριμένα έργα που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν φορείς υλοποίησης. Η μέθοδος αυτή συμμετοχικής χρηματοδότησης, γνωστή διεθνώς ως crowdfunding, έχει στο πυρήνα της φιλοσοφίας της την ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των συμπολιτών μας, για να εισφέρουν ό,τι ο καθένας μπορεί, ώστε να υλοποιηθούν έργα που έχει ανάγκη η Ελληνική κοινωνία και ο Ελληνισμός.

Μέχρι σήμερα η πλατφόρμα act4Greece έχει δεχθεί περίπου 600.000 επισκέψεις, 3.275 δωρεές με συνολικό ποσό δωρεών 887.000 ευρώ.

Η συνεργασία στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών συνεχίζεται με την πλατφόρμα Investment Crowdfunding i-fund καθώς και με τη συνεργασία για την εμπορική αξιοποίηση της πλατφόρμας Chatbot για ΜΜΕ “botakis”.

Στη συνέχεια έγινε αναφορά στις πρωτοβουλίες ανοιχτής καινοτομίας και ωρίμανσης του επιχειρηματικού οικοσυστήματος στο fintech NBG i-bank #fintech crowdhackathon καθώς και στο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης για fintech be finnovative.

Ο κ. Ψαλλίδας παρουσίασε τη διοργάνωση του Crowd Dialog Europe 2017 στην Αθήνα, με τίτλο The Next Next, στο οποίο θα αναπτυχθούν θέματα crowdsourcing, crowdfunding και crowdinnovation καθώς και την Software as a Service υπηρεσία chatbot “botakis”.

Από την πλευρά της Εθνικής Τράπεζας αποτυπώθηκαν τα οφέλη της συνεργασίας:

 • Time-to-market
 • Τεχνογνωσία / καινοτομία
 • Ευελεξία

και από την πλευρά της Crowdpolicy

 • Υποστήριξη με πόρους και κεφάλαια
 • Μεγάλο visibility
 • Αξιοπιστία και κύρος
 • Θεσμικό πλαίσιο και διαδικασίες
 • Πρόσβαση σε ευρεία πελατειακή βάση

 

Η συνεργασία αναπτύχθηκε σε δύο βασικούς άξονες:

 • ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (act4Greece, i-fund, botakis) καθώς και
 • ωρίμανση και επιτάχυνση ιδεών στην θεματική περιοχή του fintech (NBG i-bank #fintech crowdhackaton, be finnovative, CrowdDialog Europe).

Σε σύντομο χρονικό διάστημα – μόλις σε 15 μήνες – αναπτύχθηκε μια στρατηγική συνεργασία με ιδιαίτερα μεγάλη δυναμική. Με το μοντέλο της συνεργασίας (collaboration) έγινε δυνατή η υλοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σε σύντομο χρονικό διάστημα οδηγώντας σε win-win αποτέλεσμα και για τις δύο εταιρίες.

To 14ο Bank Management Conference, με τίτλο “The Tech Revolution” διοργανώνεται από το περιοδικό Banker’s Review της Boussias Communications. Το συνέδριο-θεσμός, που έχει συνδεθεί όσο κανένα άλλο με την ανάδειξη καινοτόμων τάσεων στον τραπεζικό κλάδο επιστρέφει για να αναλύσει την επίδραση των “disruptive” δυνάμεων που αλλάζουν τα στρατηγικά μοντέλα των τραπεζών και είναι σήμερα πιο «υπαρκτές» από ποτέ! Κάθε χρόνο το Bank Management Conference φιλοξενεί περισσότερα από 250 τραπεζικά στελέχη αποτελώντας σημείο αναφοράς για την τραπεζική κοινότητα.

Περισσότερα για το συνέδριο: http://bankmanagement.boussiasconferences.gr/

Πρόγραμμα: http://bankmanagement.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=4&la=1

Παρουσίαση της κας Νέλλης Τζάκου – Λαμπροπούλου, Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής & Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας

.

Παρουσίαση του κου Μιχάλη Ψαλλίδα, Managing Director της Crowdpolicy

Φωτογραφίες

img_0915img_0912img_0917img_0905

On Thursday 17 November 2016, Michael Psalidas, Managing Director of Crowdpolicy, participated in the 14th Bank Management Conference entitled “The Tech Revolution” (http://bankmanagement.boussiasconferences.gr/).

In the framework of the conference, Mrs. Nelly Tzakou-Lambropoulou, General Manager of Retail Banking and Member of the Executive Committee of NBG, and Mr. Michael Psalidas, Managing Director of Crowdpolicy, presented the benefits that resulted from the cooperation of the National Bank of Greece with Crowdpolicy, as well as the dynamics developed. The title of the presentation was:

Interactive Fintech Session: Digital Disruption: Will Fintechs change banking?

During the presentation, Mrs. Tzakou gave an extensive talk on the investments made in fintech in recent years at international level, the popular products that are developed, the priorities for the digital transformation of banks as well as the popular models of cooperation between banks and fintech companies. Indeed, the cooperation model (work with innovative startups) is popular at a rate of 73%.

Then they presented their cooperation which began in July 2015 with the development of the Donation Crowdfunding service in the framework of the act4Greece program.

The act4Greece program is a pioneering initiative of the National Bank of Greece for the promotion of social and developmental banking. For the first time in Greece, an online platform has been created which enables the gathering of resources from the “crowd” – from anyone interested, wherever they may be in the world. The resources are then directed to specific projects undertaken by implementing bodies. The core philosophy of crowdfunding is to enhance awareness among the public and to motivate people to contribute, as much as they can, to the implementation of projects that are needed by Greek society.

So far the act4Greece platform has received approximately 600,000 visits. The total number of donations is 3,275, while the total amount of donations is € 887,000.

Their cooperation in the development of products and services continues with the Investment Crowdfunding i-fund platform as well as the commercialisation of the Chatbot platform for SMEs called “botakis”.

They also referred to the initiatives taken for open innovation and maturation of the business ecosystem at the fintech NBG i-bank #fintech crowdhackathon as well as the business acceleration program “be finnovative” for fintech.

Mr. Psalidas talked about Crowd Dialog Europe 2017 that will be held in Athens. Its title is “The Next Next” and it will be about crowdsourcing, crowdfunding and crowdinnovation as well as the Software as a Service chatbot “botakis”.

On behalf of the National Bank of Greece, the following benefits were presented:

 • Time-to-market
 • Know-how / innovation
 • Flexibility

On behalf of Crowdpolicy:

 • Support with funds and resources
 • Great visibility
 • Trustworthiness and reputation
 • Institutional framework and procedures
 • Access to a wide customer base

Their cooperation was developed on two main axes:

 • development of products and services (act4Greece, i-fund, botakis) as well as
 • maturation and acceleration of ideas on fintech (NBG i-bank #fintech crowdhackaton, be finnovative, CrowdDialog Europe).

In a short period of time – in just 15 months – a dynamic strategic cooperation has been developed, which resulted in the implementation of innovative products and services leading to a win-win result for both.

The 14th Bank Management Conference entitled “The Tech Revolution” was organized by the magazine Banker’s Review of Boussias Communications. The conference is held every year and it is connected like no other with highlighting innovative trends in the banking sector. This year the event focused on the effect of “disruptive” forces that transform the strategic banking models and is now more “real” than ever! Each year the Bank Management Conference hosts more than 250 bank executives and represents the meeting place of the banking community.

More about the Conference: http://bankmanagement.boussiasconferences.gr/

Program: http://bankmanagement.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=4&la=1

Presentation of Mrs. Nelly Tzakou-Lambropoulou, General Manager of Retail Banking and Member of the Executive Committee of NBG

Presentation of Mr. Michael Psalidas, Managing Director of Crowdpolicy

Photos

img_0915img_0912img_0917img_0905

Leave a Reply

Print Friendly, PDF & Email