Our Blog

ARCHIVES
Print Friendly, PDF & Email

H Crowdpolicy υλοποίησε την πλατφόρμα CrowdFunding #Act4Greece της Εθνικής Τράπεζας

H Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com), αποτελώντας πρωτοπόρο εταιρεία σε θέματα CrowdSourcing & CrowdFunding στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Αγορά, σχεδίασε και υλοποίησε για λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας την πλατφόρμα CrowdFunding Act4Greece (πλατφόρμα συλλογής δωρεών και πόρων).

Το Πρόγραμμα Act4Greece πραγματοποιείται από την Εθνική Τράπεζα με τη στρατηγική συνεργασία φορέων και ιδρυμάτων εγνωσμένου κύρους και προσφοράς, όπως το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Λάτσης, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου στο Αίθριο του Μεγάρου Μελά, παρουσία της προέδρου Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας κας Λούκα Κατσέλη, του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, ενώ την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός κος Αλέξης Τσίπρας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν οι άξονες και οι επιμέρους δράσεις του Act4Greece, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα πεδίων, από την πρόνοια, την κοινωνική αλληλεγγύη και την επιχειρηματικότητα, μέχρι τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και το περιβάλλον, και οι οποίες υποστηρίζονται μέσω της ιστοσελίδας www.act4Greece.gr, με την αξιοποίηση του σύγχρονου και πολυσυμμετοχικού μοντέλου CrowdFunding (χρηματοδότηση από το πλήθος). Το crowdfunding -ή αλλιώς participative financing «συμμετοχική χρηματοδότηση»– είναι μία νέα μέθοδος για την άντληση πόρων από έναν μεγάλο αριθμό ετερόκλητων ενδιαφερόμενων για ένα θέμα, ζήτημα ή ιδέα.

Η πλατφόρμα του προγράμματος www.act4Greece.gr, σχεδιάστηκε κατάλληλα ώστε να υποδέχεται εγχρήματες δωρεές από όλον κόσμο είτε μέσω χρέωσης πιστωτικής κάρτας, είτε μέσω μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό (μέσω φυσικού καταστήματος οποιασδήποτε τράπεζας ή μέσω e-banking). Παράλληλα η πλατφόρμα μπορεί να υποδεχθεί αιτήματα προσφοράς από Φορείς & ΜΚΟ σε είδος (υπηρεσίες, εξοπλισμός), επεκτείνοντας τη λογική της πλατφόρμας από CrowdFunding σε αυτό που διεθνώς ονομάζεται CrowdResourcing (συλλογή πόρων με δυνατότητα matchmaking βάσει αναγκών).

Οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να εγγραφούν προκειμένου να έχουν διαρκώς πλήρη και αναλυτική εικόνα των προσφορών που έχουν κάνει, να αποθηκεύουν τα αποδεικτικά των δωρεών τους για φορολογικούς ή άλλους σκοπούς, να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία επίτευξης στόχων των δράσεων κά.

Ο Γιώργος Καραμανώλης, συνιδρυτής και CTO/CIO της Crowdpolicy, δήλωσε σχετικά “Η πλατφόρμα Act4Greece εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία εργαλείων και μεθοδολογιών CrowdFunding που αναπτύσσουμε. Είμαστε περήφανοι που η Εθνική Τράπεζα μας επέλεξε ως στρατηγικούς συνεργάτες σε ένα τόσο σύνθετο και καινοτόμο project, γεγονός που πιστοποιεί τη δυναμική και την αξιοπιστία των λύσεών μας”. Ο Μιχάλης Ψαλλίδας, συνιδρυτής και Δ. Σύμβουλος της Crowdpolicy, σημείωσε ότι “Η πρωτοβουλία αυτή της Εθνικής Τράπεζας ανοίγει το δρόμο ανάπτυξης του CrowdFunding τόσο σε επίπεδο δωρεών όσο και σε επίπεδο Επιχειρηματικής Χρηματοδότησης”.

Η Νέλλη Τζάκου Λαμπροπούλου, Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε σχετικά “Μέσα από το Πρόγραμμα act4Greece, η Εθνική Τράπεζα εγκαινιάζει μια νέα εποχή που συνδυάζει την Κοινωνική Τραπεζική που χρειάζεται η χώρα μας, με την Αναπτυξιακή Τραπεζική που χρειάζεται η Ελληνική οικονομία. Συνειδητή επιλογή μας για την υλοποίηση της πρωτοποριακής αυτής – και για τα διεθνή δεδομένα- πλατφόρμας, ήταν να εμπιστευτούμε μια ελληνική εταιρεία, την Crowdpolicy, που διέθετε την κατάλληλη τεχνογνωσία, εμπειρία και δυναμική. Και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε”.

Video Παρουσίασης του Προγράμματος Act4greece.gr

 

Video Παρουσίασης της Πλατφόρμας Act4greece.gr

Video της Εκδήλωσης στο Μέγαρο Μελά (01/02/2016)

Δείτε επίσης το Δελτίο Τύπου της Εθνικής Τράπεζας

Crowdpolicy implemented the #Act4Greece CrowdFunding platform of the National Bank of Greece

Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com), which is a pioneering company in the CrowdSourcing and CrowdFunding fields in the Greek and European Μarket, has designed and implemented the Act4Greece CrowdFunding platform (a platform for collecting donations and resources) for the National Bank of Greece.

The Act4Greece program is run by the National Bank of Greece in strategic cooperation with organizations and foundations of international standing, such as the John S. Latsis Foundation, the Bodossaki Foundation, the Alexandros S. Onassis Foundation, the Hellenic National Commission for UNESCO, and the Hellenic Network for Corporate Social Responsibility.

The presentation of the program took place on Monday, February 1, at Mela Mansion in the presence of Mrs. Louka Katseli, Chairman of the Board of Directors of the National Bank of Greece, Mr. Leonidas Fragkiadakis, the bank’s Chief Executive Officer, while the Prime Minister, Mr. Alexis Tsipras, addressed the presentation of the program.

In the context of the event, the aspects and sub-actions of the Act4Greece program were presented, which cover a wide range of fields, from social welfare, social solidarity and entrepreneurship to culture, education and the environment, which are supported through the website www.act4Greece.gr, by utilizing the contemporary and multi-stakeholder CrowdFunding model (financing from the crowd). Crowdfunding – or “participative financing” – is a new method for fundraising from a wide diversity of parties interested in an issue, matter or idea.

The website of the program www.act4Greece.gr was designed in such a way so as to accept donations in cash from the whole world either through charging a credit card or through transfer to a bank account (at the branches of any bank or through e-banking). Meanwhile the platform accepts requests from Bodies and NGOs for offers in kind (services, equipment), expanding the rationale of the platform from CrowdFunding to what is globally called CrowdResourcing (collection of resources with the possibility of matchmaking depending on the needs).

The platform users can suscribe in order to always have a full and detailed picture of their offers, to store the proof of their offers for tax or other purposes, to be informed about the progress of attaining the actions’ targets at regular intervals etc.

Georgios Karamanolis, co-founder and CTO/CIO of Crowdpolicy, stated: “The Act4Greece platform forms part of the broader category of CrowdFunding tools and methodologies that we develop. We are proud that the National Bank of Greece has chosen us as its strategic partners in such a complex and innovative project, which certifies the dynamics and credibility of our solutions”. Michael Psalidas, co-founder and Managing Director of Crowdpolicy, noted: “This initiative of the National Bank of Greece paves the way for the development of CrowdFunding both in terms of donation and Entrepreneurial Financing”.

Nelly Tzakou-Lambropoulou, General Manager of Retail Banking of the National Bank of Greece, stated: “Through the act4Greece program, National Bank introduces a new era that combines Social Banking which is necessary for our country with Developmental Banking which is necessary for the Greek economy. For the implementation of this pioneering – at global level – platform, we chose to trust a Greek company, Crowdpolicy, which had the knowhow, expertise and dynamics for this project. And the result proved us right”.

Video of the Act4greece Program

 

Video of the Act4greece Platform

Video of the Act4Greece Launching Event (01/02/2016)

See also the Press Release from the National Bank of Greece

Leave a Reply

Print Friendly, PDF & Email